Podmienky

Tieto Podmienky používania popisujú užívanie a používanie služby s názvom Kuilanz. Nižšie uvedenú službu poskytuje spoločnosť Clausia FZE

3SIX0VR je služba predplatného videa 360VR dostupná prostredníctvom mobilného portálu. Táto služba je kompatibilná so všetkými zariadeniami, ktoré sú povolené a podporujú streaming videa.

Pred vstupom do tejto služby sa podáva oznámenie o cene. Prihlásením na odber tejto služby súhlasíte s nákladmi.

Aktivácia a používanie služby 3SIX0VR predstavuje súhlas so Zmluvnými podmienkami.

3SIX0VR je predplatená služba. Dostanete presné informácie v súlade so štandardnými platobnými pokynmi.

Bude vám účtované telefónne číslo použité iba na prihlásenie na odber.

Spoločnosť Clausia FZE nezodpovedá za žiadne prerušenia poskytovania služieb z dôvodov, ktoré k nej priamo nesúvisia.
Spoločnosť Clausia FZE môže podľa vlastného uváženia službu ukončiť. Služba sa poskytuje iba vo forme predplatného služby pri nižšie uvedenej frekvencii.

Klient sa zaväzuje využívať Služby a Obsah poskytovaný Službou zákonným, pravidelným a pracovitým spôsobom (so zoznamom príkladov, ktoré nie sú vyčerpávajúce), najmä:

• neporušujú ustanovenia zákonov, iných právnych predpisov a práv tretích osôb vrátane ustanovení týkajúcich sa autorského práva;

• Neposielajte, reprodukujte, kopírujte a nerozširujte obsah s licenciou na osobné použitie iba prostredníctvom jedného terminálu;

• nezverejňovať správy a / alebo pornografické materiály, rasistické, obscénne, rúhavé alebo hanlivé správy a / alebo inak nepriaznivo ovplyvňovať práva tretích strán;

• nespôsobiť ujmu ani rušenie telekomunikačným operátorom alebo iným zákazníkom;

• Dodržiavajte všetky obmedzenia týkajúce sa používania služieb vyhradených pre dospelých.

Kupujúci je preto povinný odškodniť spoločnosť Clausia FZE od akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z akéhokoľvek použitia služieb a / alebo obsahu, ktoré nie je v súlade s pravidlami spravodlivosti a starostlivosti, ako aj z porušenia výslovných zmluvných obmedzení a / alebo zákonnosti.

PREDPLATENIE S AUTOMATICKOU OBNOVOU 3SIX0VR Toto je predplatená služba, kde vám poskytujeme Úžasné videá VR360. Podpísaním a / alebo používaním Služieb potvrdzujete, že ste si prečítali a prijali všeobecné a osobitné obchodné podmienky, že ste rezidentom Slovenska, že máte viac ako 16 rokov a že ste oprávneným držiteľom účtu alebo že máte súhlas majiteľa účtu Platí štandardná SMS / VAP / tarifa GPRS / UMTS. Dostanete 2 SMS / týždeň. Cena 6 EUR/tyzden s DPH. VYPNUTIE: SARA STOP NA 7401. Technická podpora: info-sk@mobileinfo.biz , tel: 0800 008304. Všetky práva vyhradené. Všetky ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.
Vlastnik služby: Clausia FZE, clausiafze.com, 0800 008304, SMS agregator pre Slovensko: goodgames, s.r.o. www.good-games.sk, 0948436649, info@good-games.sk.

 

Clausia FZE